Blue Flower

 Komunikat

 

 

 

            Dnia 01.06.2021r. Zostanie przeprowadzona deratyzacja w kanalizacji w ulicy Promiennej. W celu zwiększenia skuteczności deratyzacji wskazanym jest, aby na posesjach sąsiadujących z w/w ulicą również indywidualnie rozłożyć preparaty biobójcze. Zalecane jest także częste zmienianie rodzaju preparatów i sposobu podawania.

 

Deratyzacja winna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi oraz na obszarach zieleni miejskiej. Trutki winny zostać wykładane sukcesywnie tam, gdzie pojawiają się szczury, w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych.

W okresie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.

Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”.

 

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. O zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi „Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:

1.    prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;

2.    zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki.”

 

 

                                                                                                     Zarząd Spółki
 

  1. IV kwartał 2016 – II kwartał 2017 wykonanie instalacji unieszkodliwienia uciążliwych substancji zapachowych w przepompowni ścieków przy ul. Jana Pawła II Starej Miłośnie;
  2. 2016 – modernizacja węzła odwadniania osadu oczyszczalni ścieków "Cyraneczka" – celem efektywniejszego gospodarowania osadem nadmiernym (osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego).

Spółka inicjuje oraz wspiera działania Dzielnicy Wesoła w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej Osiedla Stara Miłosna.

W ramach działalności podstawowej w latach 2009 – 2014 w oczyszczalni ścieków „Cyraneczka” i w przepompowni osiedlowej zostały wykonane następujące prace modernizacyjne i remontowe:

- uzbrojenie w niezbędne urządzenia II reaktora (komory osadu czynnego),

- zainstalowanie dwu sitopiaskowników wraz z przeróbka komory zasuw,

- rozbudowa stacji dmuchaw – doinstalowanie dwu dmuchaw,

- wymiana pokryw zbiorników w przepompowni,

- wymiana szybów wentylacyjnych w przepompowni,

- modernizacja szaf sterowniczych i komputerowej stacji operatorskiej (wraz z rozszerzeniem istniejącej wizualizacji oczyszczalni i przepompowni osiedlowej),

- wymiana części rurociągów tłocznych między przepompownią osiedlową a oczyszczalnią     2 x O 400 mm o łącznej długości 357 m – ul. Nowoborkowska.

Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicach:

- ul. Liryczna 147,50 mb,

- ul. Fraszki – 91,50 mb,

- ul. Zapiecek – 170 mb,

- ul. Rodziewiczówny – 244 mb,

- ul. Leszczynowa -390 mb,

- ul. Szermiercza – 14,50 mb,

- ul. Dziewanny – 25 mb,

- ul. Skoczna – 26 mb,

- ul. Kolendrowa – 22 mb,

- ul. Dąbrowskiego – 158 mb.

Budowa lokalnej przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi przy ul. Rodziewiczówny.

Trwają prace projektowe dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Ptasiej, Kruszyny, Tramwajowej i cz. Gościniec.

Wkład Zespołu w rozwój infrastruktury technicznej i społecznej miasta (Dzielnicy Wesoła – Osiedla Stara Miłosna)

 Cyraneczka